Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Józefowie

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platforimie ePUAP

Co to jest ePUAP?

   Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom dowolnych usług administracji publicznej drogą elektroniczną. 
Ma zapewnić sprawną komunikację drogą elektroniczną pomiędzy: 

  • obywatelami a administracją publiczną,
  • przedsiębiorcami a administracją publiczną,
  • instytucjami publicznymi a administracją publiczną.

Co to jest ESP?

   Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest podstawowym komponentem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta - EBOK realizującego ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Funkcje ESP realizowane są przez platformę ePUAP koordynowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak zarejestrować sie w ePUAP?

   Po wejściu na stronę http://epuap.gov.pl wyświetli się strona główna platformy ePUAP, wówczas należy nacisnąć link „Załóż konto”. Po zapoznaniu się z Regulaminem Użytkownik oświadcza, że zgadza się z jego postanowieniami przez zaznaczenie „Akceptuję powyższy regulamin”. Akceptacja regulaminu pozwala na kontynuację zakładania konta, należy nacisnąć przycisk „Dalej”. Następnie pojawia się ekran do zakładania konta Użytkownika. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy kliknąć "załóż".

   Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje regulaminu ePUAP i tym samym nie wyrazi zgody na przechowywanie swoich danych osobowych w systemie, konto dla tego użytkownika nie zostanie założone.